O Grafologiji

Grafologija je naučna grana koja proučava rukopis jedne određene osobe i tumači karakteristike koje proizilaze iz njene psihološke strukture. Reč grafologija je nastala od grčkih reči GRAPHO – pišem, i LOGOS – nauka, što doslovno znači da je grafologija nauka o pismu, a grafolog je osoba koja poseduje veštinu putem koje iz rukopisa može upoznati karakterne crte osobe koja piše. Način pisanja je ekspresija našeg karaktera, našeg unutrašnjeg stanja i doživljavanja, jednom rečju rukopis je slika našeg telesnog i duševnog sklopa, slika nas samih uopšte, a grafolog je taj koji otkriva karakter jedne osobe, koji ako je pozitivan, čini moralnu snagu kod čoveka.

Često postavljana pitanja

Da li je pisanje voljna radnja?

Osnovna karakteristika rukopisa je da je on nezavisan od naše volje. Pisanje rukom je jedna automatizovana radnja pri kojoj svesni deo ličnosti ne učestvuje u oblikovanju slova, nego samo u sadržaju napisanog teksta.

Kakve su mogućnosti grafologa u određivanju karakternog i emocionalnog profila osobe čiji rukopis analizira?

Za kompletnu i uspešnu analizu rukopisa potrebno je desetak redova ispisanih na čistoj hartiji bez linija. To je potrebno zbog utvrđivanja širina margina, uzbrdnosti i nizbrdnosti redova, utvrđivanja kontinuiranosti brzine pisanja, pritiska, originalnih veza, oblika slova, itd. Svaki grafolog može na osnovu rukopisa da formira karakterni profil osobe čiji rukopis analizira. Međutim, treba reći da je karakter jedne osobe zbir izrazitih psiholoških crta, koje odlikuju svakog čoveka i koje ga razlikuju od drugih ljudi, a koliko će jedan grafolog biti uspešan u tome, zavisi od njegovih sposobnosti i umeća.

Treba naglasiti da onaj ko želi da se bavi grafološkom analizom rukopisa, mora imati na umu neke osnovne principe. On na sebe preuzima određenu odgovornost, jer nije jednostavno nekome reći da je sebičan, da je materijalista, da je neiskren ili zatvoren, da mu je prenaglašena čulnost, da u ljubavi više prima nego što daje itd. U takvim situacijama kod grafologa mora preovladati razum, i on se sastoji od istine koje treba reći i istine koje treba prećutati, a sve u zavisnosti od stepena integriteta njegove ličnosti i moralne snage koja proizilazi iz njegovog karaktera. Zbog toga kao budući grafolog dužni ste da znate i da poštujete pravilo da svoju grafološku analizu uvek iznosite lično osobi čiji ste rukopis analizirali.

Ko se može baviti grafološkom analizom rukopisa?

Grafologijom se može baviti svaki čovek koji ima srednje obrazovanje, koji je u stanju da svoje misli saopšti na pravi način, koji je bogat životnim iskustvom, ali i onaj koji dobro poznaje sebe, a sebe će dobro upoznati i analizom sopstvenog rukopisa. Jer, pre nego što se neko usudi da donese sud o drugima, on prvo treba da utvrdi svoje mane i vrline i da iz jednih i drugih izvuče pouku. Osoba obogaćena svojim opštim sposobnostima i sa izraženom širinom shvatanja mora imati i razvijeno predosećanje za uranjanje u dušu drugog čoveka.

Da li se grafološkom analizom može proricati budućnost?

Grafologija ne tumači događaje niti predviđa budućnost. Grafolog nije vidovit čovek, i grafologom se postaje, a ne rađa. Neki laici greše kad grafologiju svrstavaju u okultne nauke, jer se okultne nauke bave skrivenim i natčulnim stvarima i pojavama koje naša prosečna mudrost i logičko zaključivanje ne može da objasni, dok je grafologija nešto sasvim drugo. Jer, način pisanja je slika nas samih, a putem grafologije dolazimo do karakternih osobina pisca rukopisa.

Mnogi kritičari zameraju grafologiji na nedostatku egzaktnosti, što donekle može biti tačno. Grafologija je empirijska nauka i zasniva se kao i empirijska psihologija na iskustvenim saznanjima i induktivnom mišljenju. Ali, treba reći da ona ide i dalje od toga, jer se kod nje sreću i primeri deduktivnog zaključivanja pri analizi kompletnog grafizma, što grafologiji kao nauci daje još veći značaj.

Pored utvrđivanja karaktera, da li grafologija ima još neku primenu?

Potezi rukom na papiru otkrivaju čovekovu dušu, njegovo unutrašnje bogatstvo, ili siromaštvo, njegove mane i vrline, kao i posebne sklonosti pri utvrđivanju ljudskih resursa. To je posebno značajno pri razgovoru za posao. Izvrsno položen test na prijemu, uvežban nastup sa klijentom, ali koliko god neverovatno zvučalo, osobu koja najviše odgovara nekom poslu, menadžeri ljudskih resursa su se oslonili olovci i papiru, jer kad se piše rukom, ne pomaže nikakva priprema.

Neke procene ukazuju da grafologiju, u selekciji kadrova koristi oko 90 odsto kompanija u SAD i zapadnoj Evropi, i to kao dopunu postojećim metodama testiranja.

Zbog čega je grafološka analiza rukopisa značajna pri izboru radnika?

Rukopis govori o više dimenzija ličnosti. U pisanju se angažuje kompletna osoba i zbog toga je rukopis pogodan za otkrivanje nesvesnih slojeva ličnosti. Potezi rukom na papiru otkrivaju čoveka „iznutra“, što dalje otkriva kako će se kandidat za određeni posao ponašati kad dođe u poziciju da vodi druge i donosi značajne odluke u kompaniji.

Comments Off

Comments are closed at this time.